معاون آموزشی مرکز

خانم دکتر ثمیه نوروزی

متخصص قلب و عروق

 

آئین نامه تفصیلی "وظایف نظارتی معاونین آموزشی بیمارستان ها"

معاون آموزشی بیمارستان با پیشنهاد ریاست بیمارستان و ابلاغ معاونت آموزشی دانشگاه منصوب می‌شود.

شرح وظایف این معاونت به قرار زیر می باشد :

ماده 1- پایش فعالیت های آموزشی گروه های آموزشی

بند الف- نظارت بر حسن اجرا و ارزشیابی کلیه فعالیت های آموزشی گروه های بالینی براساس برنامه مدون اعلام شده از طرف مدیر گروه و دانشکده مربوطه شامل:

-         راند بخش و آموزش پروسیجر

-         آموزش سرپائی در درمانگاه ها و ...

-         ارزشیابی دانشجویان و کارورزان از نظر علمی و عملی و رفتاری

-         ارزشیابی برنامه آموزشی گروه ها و کیفیت فعالیت های آموزشی (ارزشیابی اعضای هیئت علمی بالینی)

بند ب- برنامه ریز و مجری فعالیت های EDC, EDO در بیمارستان

بند ج- نظارت و هماهنگی در اجرای حضور ادغام یافته گروه های علوم پایه در بیمارستان های آموزشی در ارتباط با آموزش های بالینی

 بند د- تشکیل کمیته هماهنگی گروه های آموزشی در هر بیمارستان و برگزاری جلسات کمیته جهت حل مشکلات و اختلافات بین گروه های آموزشی و ایجاد برنامه های آموزشی مشترک

تبصره 1: کلیه گروه های آموزشی موظفند به طور مرتب برنامه ماهیانه یا ادواری خود را جهت معاون آموزشی بیمارستان ارسال نمایند و چنانچه تغییری در برنامه ها بوجود آید، اعلام نمایند.

تبصره 2: کلیه گروه های آموزشی موظفند برنامه مرخصی های اساتید جهت هماهگی با بخش های مختلف بیمارستان و جلوگیری از مشکلاتی که ناشی از عدم هماهنگی لازم می باشد، 15 روز قبل از مرخصی به معاون آموزشی بیمارستان اعلام نمایند.

تبصره 3: چنانچه معاون آموزشی بیمارستان در اجرای برنامه های آموزشی اعلام شده نقایص و مشکلاتی مشاهده نماید مراتب را به صورت مکتوب به گروه آموزشی و دانشکده و معاونت آموزشی دانشگاه اعلام نماید. پیگیری رفع نقایص به عهده معاون آموزشی بیمارستان خواهد بود.

تبصره 4: چنانچه معاون آموزشی بیمارستان در مورد برنامه ریزی هر گروه پیشنهادات جدیدی دارد مراتب را به دانشکده منعکس و در صورت تائید در جلسات شورای دانشکده و براساس نظرات و موافقت گروه مربوطه اقدام خواهد شد.

تبصره 5: تائید معاون آموزشی بیمارستان جهت پرداخت حق الزحمه طرح نظام نوین الزامی می باشد.

تبصره 6: به منظور نظارت هر چه بهتر در هر بیمارستان کمیته آموزشی تحت سرپرستی معاون آموزشی بیمارستان و معاونین آموزشی گروه هایی که در بیمارستان فعالیت دارند تشکیل می شود. آیین نامه اجرائی و شرح وظایف کمیته مزبور توسط آن کمیته پیشنهاد و با تصویب شورای آموزشی دانشکده قابل اجرا می باشد.

ماده 2- پایش عملکرد اعضای هیأت علمی شاغل در بیمارستان ها:

بند الف- نظارت بر فعالیت های کیفی اعضای هیأت علمی در بخش های آموزشی و ارائه نتیجه به دانشکده و همچنین نظارت بر فعالیت های کمی اعضاء هیأت علمی در بخش های آموزشی

بند ب- نظارت بر گزارش کار و فعالیت آموزشی و درمانی سالیانه اعضای هیأت علمی در بخش های مختلف با هماهنگی مدیر گروه از طریق عضویت در کمیته منتخب دانشکده

بند ج- نظارت بر رعایت موازین و اصول اخلاق حرفه ای توسط اعضای هیأت علمی

بند د- ارائه خدمت کمک آموزشی از قبیل تایپ، تهیه اسلاید، آنالیز آماری طرح های تحقیقاتی و مشاوره جهت تدوین طرح های تحقیقاتی با استفاده از برنامه های کامپیوتری در قالب مرکز پژوهش بالینی

ماده 3- پایش عملکرد فراگیران (فلو، دستیار، کارورز، دانشجو)

بند الف- بررسی و نظارت بر نحوه تقسیم شدن فراگیران در بخش های مختلف و ارائه پیشنهادهای لازم برای رفع مشکلات آن ها

بند ب- نظارت بر اجرای برنامه ها و مقررات آموزشی

بند ج- نظارت بر اجرای طرح کد پوشش (Dress Code (و اخلاق پزشکی در بخش ها

بند د- پیگیری مشکلات و مسائل آموزشی فراگیران

بند ه- نظارت بر کشیک دستیاران در هر رشته و کارورزان مختلف

بند و- تایید معرفی دستیاران سالهای مختلف به امتحان ارتقاء و بورد تخصصی

بند ز- شرکت منظم در جلسات هماهنگی معاونین آموزشی بیمارستان های دانشگاه با حضور مسئولین دانشکده و ارسال گزارش سالانه در مورد وضعیت آموزش بستری و سرپایی در حوزه فعالیت مربوطه به معاون آموزشی دانشکده و دانشگاه

 

تبصره 1: این گزارش مشتمل بر موارد زیر می باشد.

1-1-        گزارش از فعالیت های آموزش در رشته های مختلف تخصصی

1-2-        روند کلی آموزش دانشجویان و دستیاران بخش های مختلف در قسمت های بستری و سرپایی

1-3-        ارائه پیشنهادات اصولی و سازنده جهت ارتقاء سطح آموزش و افزایش میزان آموزش سرپائی دانشجویان و دستیاران

1-4-    نظارت بر کمیته مدارک پزشکی بیمارستان به منظور افزایش کیفیت نگهداری مدارک پزشکی (دبیر این کمیته مسئول مدارک پزشکی بیمارستان خواهد بود.)

1-5-        ارائه و تنظیم طرح های مربوط به تکنولوژی آموزشی و تایید درخواست تجهیزات پزشکی در بخش های مختلف که مورد استفاده آموزشی دارند.

4- پایش عملکرد کمیته های بیمارستانی و نظارت بر خرید و توزیع امکانات و تجهیزات آموزشی بیمارستان

- سوپروایزرهای آموزشی و کنترل عفونت با پیشنهاد مدیر محترم پرستاری بیمارستان و حکم معاون آموزشی بیمارستان به عنوان کارشناس های آموزشی و کنترل عفونت زیر نظر مجموعه معاونت آموزشی بیمارستان شروع به فعالیت می نمایند.

بند الف-  نظارت بر تجهیز و پیگیری امور خوابگاه های دانشجویی

بند ب-  نظارت بر تجهیز و پیگیری امور کتابخانه بیمارستان های آموزشی

بند ج- نظارت بر تجهیز و پیگیری امور اطلاع رسانی و HIS در بیمارستان های آموزشی

بند د- نظارت بر تجهیز و پیگیری امور سالن های کنفرانس در بیمارستان های آموزشی

بند ه- برنامه ریزی سالن های کنفرانس موجود در بیمارستان با هماهنگی مدیر گروه دارای اولویت اول

بند و- هماهنگی با مدیران گروه های آموزشی در ارتقاء کیفیت پرونده های پزشکی

5- تشکیل کمیته حل اختلاف بین گروه های آموزشی که شامل:

- معاون آموزشی بیمارستان

ریاست بیمارستان

مدیران گروه های ذی نفع

نماینده دانشکده

تبصره 1: امور مورد اختلاف در کمیته فوق بررسی شده و پس از تصمیم گیری اکثریت اعضای کمیته قابل اجرا خواهد بود.

تبصره 2:نماینده دانشکده پزشکی در مواردی که معاون آموزشی بیمارستان صلاح بداند حضور داشته باشد و مسئولیت ابلاغ به گروه های آموزشی از طریق ریاست دانشکده مربوطه انجام پذیرد.