منوی اصلی
آمار بازدید کنندگان
بازديدکنندگان اين صفحه: 8112
بازديدکنندگان امروز: 648
کل بازديدکنندگان: 4623204
بازديدکنندگان آنلاين: 1
زمان بارگذاري صفحه: 0.8125 ثانيه
معاون آموزشی

معاون آموزشی مرکز

آقای دکتر احمد کچویی

متخصص جراحی عمومی


آئين نامه تفصيلي "وظايف نظارتي معاونين آموزشي بيمارستان ها"

معاون آموزشی بیمارستان با پیشنهاد ریاست بیمارستان و ابلاغ معاونت آموزشی دانشگاه منصوب می‌شود.

شرح وظایف این معاونت به قرار زیر می باشد :

ماده 1- پايش فعاليت هاي آموزشي گروه هاي آموزشي

بند الف- نظارت بر حسن اجرا و ارزشيابي كليه فعاليت هاي آموزشي گروه هاي باليني براساس برنامه مدون اعلام شده از طرف مدير گروه و دانشكده مربوطه شامل:

-         راند بخش و آموزش پروسیجر

-         آموزش سرپائي در درمانگاه ها و ...

-         ارزشيابي دانشجويان و كارورزان از نظر علمي و عملي و رفتاري

-         ارزشیابی برنامه آموزشی گروه ها و کیفیت فعالیت های آموزشی (ارزشیابی اعضای هیئت علمی بالینی)

بند ب- برنامه ريز و مجري فعاليت هاي EDC, EDO در بيمارستان

بند ج- نظارت و هماهنگي در اجراي حضور ادغام يافته گروه هاي علوم پايه در بيمارستان هاي آموزشي در ارتباط با آموزش هاي باليني

 بند د- تشکیل کمیته هماهنگی گروه های آموزشی در هر بیمارستان و برگزاری جلسات كميته جهت حل مشكلات و اختلافات بين گروه هاي آموزشي و ايجاد برنامه هاي آموزشي مشترك

تبصره 1: كليه گروه هاي آموزشي موظفند به طور مرتب برنامه ماهيانه يا ادواري خود را جهت معاون آموزشي بيمارستان ارسال نمايند و چنانچه تغييري در برنامه ها بوجود آيد، اعلام نمايند.

تبصره 2: كليه گروه هاي آموزشي موظفند برنامه مرخصي هاي اساتيد جهت هماهگي با بخش هاي مختلف بيمارستان و جلوگيري از مشكلاتي كه ناشي از عدم هماهنگي لازم مي باشد، 15 روز قبل از مرخصي به معاون آموزشي بيمارستان اعلام نمايند.

تبصره 3: چنانچه معاون آموزشي بيمارستان در اجراي برنامه هاي آموزشي اعلام شده نقايص و مشكلاتي مشاهده نمايد مراتب را به صورت مكتوب به گروه آموزشي و دانشكده و معاونت آموزشی دانشگاه اعلام نمايد. پيگيري رفع نقايص به عهده معاون آموزشي بيمارستان خواهد بود.

تبصره 4: چنانچه معاون آموزشي بيمارستان در مورد برنامه ريزي هر گروه پيشنهادات جديدي دارد مراتب را به دانشكده منعكس و در صورت تائيد در جلسات شوراي دانشكده و براساس نظرات و موافقت گروه مربوطه اقدام خواهد شد.

تبصره 5: تائيد معاون آموزشي بيمارستان جهت پرداخت حق الزحمه طرح نظام نوين الزامي مي باشد.

تبصره 6: به منظور نظارت هر چه بهتر در هر بيمارستان كميته آموزشي تحت سرپرستي معاون آموزشي بيمارستان و معاونين آموزشي گروه هايي كه در بيمارستان فعاليت دارند تشكيل مي شود. آيين نامه اجرائي و شرح وظايف كميته مزبور توسط آن كميته پيشنهاد و با تصويب شوراي آموزشي دانشكده قابل اجرا مي باشد.

ماده 2- پايش عملكرد اعضاي هيأت علمي شاغل در بيمارستان ها:

بند الف- نظارت بر فعاليت هاي كيفي اعضاي هيأت علمي در بخش هاي آموزشي و ارائه نتيجه به دانشکده و همچنين نظارت بر فعاليت هاي كمي اعضاء هيأت علمي در بخش هاي آموزشي

بند ب- نظارت بر گزارش كار و فعاليت آموزشي و درماني ساليانه اعضاي هيأت علمي در بخش هاي مختلف با هماهنگي مدير گروه از طريق عضويت در كميته منتخب دانشكده

بند ج- نظارت بر رعايت موازين و اصول اخلاق حرفه اي توسط اعضاي هيأت علمي

بند د- ارائه خدمت كمك آموزشي از قبيل تايپ، تهيه اسلايد، آناليز آماري طرح هاي تحقيقاتي و مشاوره جهت تدوين طرح هاي تحقيقاتي با استفاده از برنامه هاي كامپيوتري در قالب مرکز پژوهش بالینی

ماده 3- پايش عملكرد فراگيران (فلو، دستيار، كارورز، دانشجو)

بند الف- بررسي و نظارت بر نحوه تقسيم شدن فراگيران در بخش هاي مختلف و ارائه پيشنهادهاي لازم براي رفع مشكلات آن ها

بند ب- نظارت بر اجراي برنامه ها و مقررات آموزشي

بند ج- نظارت بر اجراي طرح کد پوشش (Dress Code (و اخلاق پزشكي در بخش ها

بند د- پيگيري مشكلات و مسائل آموزشي فراگيران

بند ه- نظارت بر كشيك دستياران در هر رشته و كارورزان مختلف

بند و- تاييد معرفي دستياران سالهاي مختلف به امتحان ارتقاء و بورد تخصصي

بند ز- شركت منظم در جلسات هماهنگي معاونين آموزشي بيمارستان هاي دانشگاه با حضور مسئولين دانشكده و ارسال گزارش سالانه در مورد وضعيت آموزش بستري و سرپايي در حوزه فعاليت مربوطه به معاون آموزشي دانشكده و دانشگاه

 

تبصره 1: اين گزارش مشتمل بر موارد زير مي باشد.

1-1-        گزارش از فعاليت هاي آموزش در رشته هاي مختلف تخصصي

1-2-        روند كلي آموزش دانشجويان و دستياران بخش هاي مختلف در قسمت هاي بستري و سرپايي

1-3-        ارائه پيشنهادات اصولي و سازنده جهت ارتقاء سطح آموزش و افزايش ميزان آموزش سرپائي دانشجويان و دستياران

1-4-    نظارت بر كميته مدارك پزشكي بيمارستان به منظور افزايش كيفيت نگهداري مدارك پزشكي (دبير اين كميته مسئول مدارك پزشكي بيمارستان خواهد بود.)

1-5-        ارائه و تنظيم طرح هاي مربوط به تكنولوژي آموزشي و تاييد درخواست تجهيزات پزشكي در بخش هاي مختلف كه مورد استفاده آموزشي دارند.

4- پايش عملكرد كميته هاي بيمارستاني و نظارت بر خريد و توزيع امكانات و تجهيزات آموزشي بيمارستان

- سوپروایزرهای آموزشی و کنترل عفونت با پیشنهاد مدیر محترم پرستاری بیمارستان و حکم معاون آموزشی بیمارستان به عنوان کارشناس های آموزشی و کنترل عفونت زیر نظر مجموعه معاونت آموزشی بیمارستان شروع به فعالیت می نمایند.

بند الف-  نظارت بر تجهيز و پيگيري امور خوابگاه هاي دانشجويي

بند ب-  نظارت بر تجهيز و پيگيري امور كتابخانه بيمارستان هاي آموزشي

بند ج- نظارت بر تجهيز و پيگيري امور اطلاع رساني و HIS در بيمارستان هاي آموزشي

بند د- نظارت بر تجهيز و پيگيري امور سالن هاي كنفرانس در بيمارستان هاي آموزشي

بند ه- برنامه ريزي سالن هاي كنفرانس موجود در بيمارستان با هماهنگي مدير گروه داراي اولويت اول

بند و- هماهنگي با مديران گروه هاي آموزشي در ارتقاء كيفيت پرونده هاي پزشكي

5- تشكيل كميته حل اختلاف بين گروه هاي آموزشي كه شامل:

- معاون آموزشي بيمارستان

رياست بيمارستان

مديران گروه هاي ذي نفع

نماينده دانشكده

تبصره 1: امور مورد اختلاف در كميته فوق بررسي شده و پس از تصميم گيري اكثريت اعضاي كميته قابل اجرا خواهد بود.

تبصره 2:نماينده دانشكده پزشكي در مواردي كه معاون آموزشي بيمارستان صلاح بداند حضور داشته باشد و مسئوليت ابلاغ به گروه هاي آموزشي از طريق رياست دانشكده مربوطه انجام پذيرد.


 

 

 

همایشها و سمینارها
پیوندها

 

http://bmc.muq.ac.ir/uploads/114_407_54_114_372_46_amoozesh.png

 

 

 

http://bmc.muq.ac.ir/uploads/nezam_parastari_92199.png