دستورالعمل ها و راهنماهای ایمنی بیمار

الزامات اخذ رضایت آگاهانه و تشخیصی درمانی(پروسیجرهای) تهاجمی

استاندارد تلفیق داروئی

استاندارد سیلندر گازهای طبی برای مصارف پزشکی

ترخیص ایمن

داروهای حیات بخش و ضروری

استاندارد دارویی اورژانس

دستورالعمل استریلیزاسیون فوری

دستورالعمل بازدیدهای مدیریتی ایمنی بیمار

دستورالعمل تزریقات ایمن

راهنمای ارزیابی ایمنی بیمار-معیارهای الزامی

راهنمای برقراری ارتباط صحیح کارکنان خدمات سلامت در حین تحویل بیمار

راهنمای بهداشت دست در مراقبت از بیماران

راهنمای پیشگیری از اتصالات نادرست کاتترها و لوله ها

راهنمای پیشگیری از زخم فشاری

راهنمای پیشگیری از سقوط بیمار

راهنمای تضمین صحت دارویی در فرآیند انتقال خدمات

راهنمای جراحی ایمن

راهنمای داروهای با اسامی و اشکال مشابه

راهنمای داروهای با هشدار بالا

راهنمای شناسایی صحیح بیماران

شیوه نامه نظارتی وقوع وقایع ناخواسته درمانی

لیست داروهای با هشدار بالا