چشم انداز


—* ما بر آنیم تا در استان قم و استان های همجوار:
—* با ارائه مراقبت های درمانی با کیفیت برتر و کمترین هزینه ها به عنوان برترین بیمارستان

شناخته شویم.
* به عنوان بهترین بیمارستان ارایه دهنده مراقبت های درمانی با بالاترین استاندارد ها از نظر

بیماران، پزشکان و کارکنان انتخاب شویم.
—* پیشتاز استفاده از فناوری های نوین در خدمات درمانی وآموزشی باشیم.
—* به عنوان برترین مرکز آموزشی ارائه دهنده خدمات آموزشی به دانشجویان و دستیاران

و سایر گروه های پزشکی و رشته های وابسته شناخته شویم.
—* به عنوان برترین مرکز پژوهشی  تحقیقاتی در زمینه پژوهش های کاربردی شناخته شویم.


ارزش ها:

      جلب رضایت خدای متعال

      نهادینه کردن ارزش های الهی و کرامت انسانی

      مشتری مداری و رعایت حقوق بیماران

      تعالی جوئی و بهبود مستمر

      مسئولیت پذیری در امور اجتماعی و محیط زیست

      همدلی، صداقت و مشارکت جویی

      آموزش مداری و دانش محوری

      وظیفه مداری، فرآیند محوری، و ارتقای نتایج مطلوب

      مدیریت مالی و خرد مالی

      توسعه منابع انسانی و مدیران

      رعایت حقوق شرکاء و تأمین کنندگان و جامعه

      پاسخگویی، احترام به حقوق بیماران و سایر ذینفعان

      نوآموزی و بازآموزی، نوآوری و ابتکار، نظم و انضباط

 

ذینفعان (Stakeholders):

منظور از ذینفع افراد و یا گروه‌هایی هستند که برای رسیدن به بخشی از اهداف و نیازهای خود به سازمان وابسته هستند و سازمان نیز به نوبه خود به آن‌ها وابسته است و از آن‌ها متاثر می‌شود.

 

ذینفعان مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی شهید دکتر بهشتی:

سیاست های اصلی مرکز: