ریاست مرکز

آقای دکتر سید یاسر فروغی

متخصص طب اورژانس

 

 

شرح وظایف:

 

- نظارت و سرپرستی در مورد انجام امور درمان بیماران توسط پزشکان معالج بر اساس مقررات و ضوابط تدوین شده

- نظارت در مورد انتخاب پزشکان همکار بیمارستان بر اساس ضوابط و مقررات تدوین شده

- سعی در تامین کادر پزشکی و غیرپزشکی مورد نیاز طبق برنامه های درمانی و نوع فعالیت بیمارستان

- سرپرستی و اظهار نظر در مورد تهیه آییننامه ها و دستورالعملهای مورد نیاز بیمارستان و نظارت بر انجام و اجرای آنها

-سرپرستی و ایجاد هماهنگی در مورد ارائه خدمات درمانی توسط گروه پزشکی بیمارستان

-شرکت در جلسات شورای پزشکی به منظور بررسی مسائل درمانی و واحدهای پاراکلینیکی بیمارستان

-ایجاد کمیته های الزم بیمارستانی، انتخاب افراد هر کمیته با همکاری سایر مسئولین و نظارت بر حسن اجرای وظایف هر کمیته

-مطالعه گزارش کمیته های مختلف بیمارستان و سعی و اهتمام در مورد رفع مشکالت و نواقص موجود در هر مورد

-بررسی و نظارت بر حسن اجرای وظایف و خدمات درمانی و پاراکلینیکی

-نظارت بر امور مالی، تهیه بودجه ساالنه و ثبت هزینه و درآمدهای بیمارستان طبق برنامه های پیشبینی شده

-نظارت و سرپرستی کلی بر حسن اجرای امور اداری و خدمات جنبی بیمارستان

-اقدام الزم در مورد استخدام، اخراج، تشویق و یا تنبیه کارکنان شاغل بیمارستان بر اساس مقررات مربوطه

-نظارت بر حسن اجرای خدمات پرستاری و بهیاری و انجام آموزش حین خدمت کارکنان

-نظارت و سرپرستی در مورد خدمات کادر پرستاری و رفع مشکالت موجود با نظر مسئول مربوطه

 

-نظارت بر ارزشیابی کار کارکنان بیمارستان به منظور بهبود کیفیت خدمات درمانی و سایر خدمات