همکار محترم ؛ با سلام

با توجه به اهمیت اثربخشی یادگیری از خطاها در راستای اصلاح فرایندها و افزایش کیفیت خدمات درمانی این فرم طراحی گردیده است. واحد بهبود کیفیت در نظر دارد تا با جمع آوری، تحلیل و ارائه گزارش آن به سایر همکاران و هم صنفی های شما،راهکارهای پیشگیرانه جهت جلوگیری از تکرار این خطاها در بیمارستان اتخاذ نماید. لذا با اطمینان از عدم استفاده رویکرد تنبیهی از اطلاعات ارسالی و حفظ محرمانگی گزارشات، خواهشمند است جهت جلوگیری از بروز خطاهای مشابه و تکراری،خطاهایی که در محیط کاری مشاهده می نمایید ،اعلام فرمایید.

خطای پزشکی(Medical Error): هر نوع خطایی که در فرایند ارائه درمان و مراقبت سلامت رخ دهد چه باعث صدمه و آسیب به بیمار گردد و چه هیچ آسیبی در پی نداشته باشد.

پیشاپیش از همکاری و احساس مسئولیت شما صمیمانه قدردانی می نماییم.