تقویم آموزشی ضمن خدمت

____________________________________________________

دستورالعمل مقیمی طرح تحول سلامت

____________________________________________________

تریاژ بیماستانی در بلایا و حوادث با مصدومین انبوه 

____________________________________________________

تسهیل چالش های تغذیه با شیر مادر در نوزادان نارس و پرخطر

____________________________________________________

دوره عمومی فشار خون به مناسبت هفته سلامت

____________________________________________________

نحوه گزارش نویس اداری

____________________________________________________

نظام نوین خدمات سطح یک