- هرگونه پیشنهاد، انتقاد و یا شکایت در رابطه با نحوه ارائه خدمت کارکنان،  فرایندهای درمانی، تجهیزات و ... را با دفتر ارتباطات مردمی مطرح فرمایید یا در صندوق های انتقادات و پیشنهادات نصب شده در هر طبقه انداخته و نتیجه آن را از دفتر روابط عمومی مرکز، واقع در طبقه همکف، جویا شوید.

 دفتر رسیدگی به شکایات در لابی اصلی بیمارستان و در طبقه همکف قرار دارد.

شماره تماس با دفتر رسیدگی به شکایات: 36122824

ثبت شکایت بصورت الکترونیک