مدیر مرکز

خانم فاطمه امینی

کارشناس ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

 

 

 

 

شرح وظایف:

 

کسب خط مشئ, دستورالعمل اجرائی و برنامه کلی از رئیس بیمارستان.

 

 تقسیم فعالیت ها بین مسئولان واحدهای تحت سرپرستی و ارائه آموزش و راهنمائی آنان

 

 ایجاد هماهنگی و هدایت فعالیت ها و عملیات کلیه واحدهای تحت سرپرستی.

 

 بررسی و گزارش چگونگی عملیات و صورتهای مالی و بیلان و حسابهای بیمارستان.

 

 نظارت بر چگونگی بررسی و ممیزی حسابها و اسناد مالی, هزینه ها و درآمد های بیمارستان.

 

 نظارت کلی برچگونگی مصرف اعتبارات به منظورحصول اطمینان از صحت اجرای برنامه ها.

 

 نظارت مستمر بر نحوه اجرای هزینه ها و پرداخت ها و رسیدگی به اسناد هزینه.

 

بررسی مستمر نحوه اجرای خدمات واحدهای تحت سرپرستی و راهنمایی و ارشاد کارکنان.

 

رسیدگی به بودجه و کنترل مخارج, تنظیم بودجه, امضاء اسناد با امضاء ریاست بیمارستان

 

 تصویب و تایید اسناد حسابداری و دستور پرداخت های مربوط به خرید لوازم فوری در حدود اختیارات.

 

تهیه و تنظیم گزارش از فعالیت و مشکلات واحدهای بیمارستانی همراه با ارائه پیشنهاد و راه حل های مناسب جهت رئیس بیمارستان.

 

شرکت در جلسات و ارائه پیشنهادات لازم در مورد تغییرات مفید در زمینه بهبود گردش کار و نحوه اجرای عملیات.

 

 تطبیق و هماهنگی امور بیمارستان با توجه به استانداردهای بیمارستانی.

 

 نظارت و رسیدگی به امور اداری, مالی, تغذیه, تاسیسات, انبار و سایر قسمت های غیر پزشکی.

 

تهیه و تنظیم بودجه بیمارستان با نظر مقامات فنی بیمارستان.

 

 پیش بینی کلیه احتیاجات بیمارستانی شامل نیروی انسانی و منابع دیگر.

 

 

 سرپرستی و تنظیم برنامه کار قسمت های تحت نظارت.