مدیر منابع انسانی مرکز

آقای محمد سلمانی

 

 

شرح وظایف:

 

- نظارت بر حسن جريان كليه امور واحدهاي تحت سرپرستي .
- صدور دستورات لازم به منظور ايجاد هماهنگي بين واحدها .
- سازماندهي فعاليتهاي مربوط، تقسيم كار، تعيين وظايف و حدود مسئوليتها و اختيارات واحدهاي تحت سرپرستي
- تعيين خط مشي و نظارت بر حسن اجراي آن .
- صدور دستورالعملهاو ضوابط مربوط .
 -شركت در كميسيونها، سمينارها ، كميته ها و جلسات مختلف و تهيه گزارشات لازم جهت استحضار مقام مافوق.
- انجام مطالعات لازم در مواردي از قبيل تشكيلات ، روشها ، آموزش ، طبقه بندي مشاغل
- انجام فعاليتهاي لازم در زمينه پياده كردن مفاد طرح طبقه بندي مشاغل دولت در مورد مستخدمين سازمان متبوع با همكاري واحد كارگزيني .
- تشريك مساعي با واحدهاي ذيربط در تنظيم آئين نامه ، بخشنامه و  ...
- برنامه ريزي و تمشيت و سرپرستي امور مختلف واحدهاي تحت سرپرستي
- اجراي خط مشي تعيين شده و اتخاذ تدابير لازم به منظور حسن انجام هدفهاي مورد نظر
- پيش بيني احتياجات پرسنلي سازمان متبوع و اقدام در مورد تامين اين احتياجات
- اتخاذ تدابير لازم به منظور پيشرفت و بهبود امور جاري
- نظارت بر امور در جهت تكميل مشخصات پرسنلي كاركنان
- نظارت بر اجراي امور ارزشيابي ساليانه كاركنان
- نظارت بر امر آموزش كاركنان با همكاري مسئولين مربوطه
- نظارت بر اجراي طرح تكريم ارباب رجوع و رسيدگي به شكايات بر حسب مورد
- نظارت بر انجام امور مربوط به تعاون ، بيمه و رفاه كارمندان
 - تهيه گزارشات لازم و انجام ساير امور محوله طبق دستور مقام مافوق