مدیر منابع مالی و حسابداری

آقای ابوالفضل نوریان

کارشناس ارشد حسابداری

 

 

 

شرح وظایف مدیر منابع مالی وحسابداری:


1-مطالعه قوانین ومقررات مالب وقوانین بودجه

2- نظارت برحسن اجرای بودجه برنامه ای ،جریان امورواحدهای تحت سرپرستی واتخاذ تدابیر لازم وارائه راهنمائیهای لازم به منظور بالابردن سطح معلومات کارکنان واحد درجهت بهبود مستمر روند امور

3-نظارت وکنترل کار حسابداران وواحدهای تحت امر

4-نظارت وکنترل دریافت ها وپرداخت ها وهزینه ها ودرامدها وامضاء اسنادمربوطه

5-ارزشیابی کارکنان تحت سرستی

6-شرکت در دوره های اموزشی مدیریتی وعمومی به  منظور افزایش مهارتهای شغلی

7- انجام سایرامورمحوله در زمینه شغلی طبق دستور مقام مافوق

8- هماهنگی وهمکاری لازم با مدیریت امورمالی دانشگاه در خصوص  اعتبارات وهزینه ها ودرآمدها

9- تقسیم کار بین کارکنان تحت سرپرستی

10-رسیدگی واظهار نظر واقدام در مورد مسائل مربوط به امورمالی وحسابداری