معاون درمان مرکز

دکتر عباس احمدی

متخصص بیهوشی

 

شرح وظایف: 

 

1-     کسب خط مشی و دستورالعمل های لازم از مقامات مافوق.

 

2-     تجزیه و تحلیل دستورالعمل های واصله و تعیین راه حل اجرای آنها در بیمارستان در حوزه درمان.

 

3-     نظارت بر اجرای دستورالعمل های درمانی واصله از معاونت درمان دانشگاه و سایر مراجع مرتبط.

 

4-     بررسی وضعیت ارائه خدمات درمانی در بیمارستان و نظارت و کنترل مستمر آن.

 

5-     مطالعه و بررسی نیازهای تجهیزاتی و نیروی انسانی بیمارستان و اولویت بندی آنها.

 

6-     نظارت بر مسئولین فنی اورژانس و سایر مسئولین فنی واحدهای کلینیکی و پاراکلینیکی.

 

7-     نظارت و رسیدگی به شکایات واصله در حوزه درمان.

 

8-     تشکیل گروه های نظارت و ارزشیابی درون بیمارستانی.

 

9-     نظارت بر نحوه تشکیل جلسات، اجرای مصوبات و نظارت بر نحوه عملکرد و پیگیری های کمیته های بیمارستانی و شرکت در جلسات آن ها.

 

10- استانداردسازی نیروی انسانی و تجهیزاتی و عملکرد آن ها در کلیه واحدهای درمانی و پاراکلینیک.

 

11- پایش و نظارت بر عملکرد واحدهای تشخیصی درمانی واگذار شده به بخش غیر دولتی.

 

12- هماهنگی با مدیران گروه های آموزشی، معاونین و سایر مدیران بیمارستان جهت بهبود روند ارائه خدمات درمانی.

 

13- انجام ارزشیابی کیفی به صورت دوره ای و همچنین نظارت بر نحوه مراقبت های مدیریت شده.

 

14- بررسی رضایتمندی گروه های ارائه کننده خدمات تشخیصی درمانی و همچنین رضایتمندی بیماران و مراجعین.

 

15- همکاری با بازرسین و گروه ارزشیابی معاونت درمان.