ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره تماس

1

دکتر محمد سعیدی

مدیر آموزش

36122950

2

دکتر فرخ سواددار

مسئول توسعه آموزش بالینی

36122950

3

آقای مصطفی ارم

کارشناس  مسئول آموزش و کارشناس (گروه جراحی)

36122945

4

آقای سیدعلی مظفریان

کارشناس آموزش (گروه داخلی)

36122948

5

آقای حمید فرامرزی

کارشناس آموزش گروه های (نورولوژی، رادیولوژی، پرستاری، مامایی، پیراپزشکی)

36122948

6

خانم مهری محمودی تبار

کارشناس آموزش ( گروه­های طب اورژانس، قلب)

36122948

7

آقای یاسر فهیمی

کارشناس آموزش ( گروه بیهوشی) و کارشناس اعتباربخشی

36122947

8

خانم فاطمه گلشنی

مسئول کتابخانه

36122947

9

خانم زکیه محمدمیرزایی

کتابدار

36122947