ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

تخصص

1

دکتر محمد  سعیدی

مدیر گروه -استادیار

متخصص بیهوشی

2

دکتر حامد شفیعی

استادیار

متخصص بیهوشی

3

دکتر رضا امین نژاد

استادیار

متخصص بیهوشی

4

دکتر سید مهدی صبوری

استادیار

متخصص بیهوشی

5

دکتر سمیه مهرپور

استادیار

متخصص بیهوشی