ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

تخصص

1

دکتر امراله سلیمی

مدیر گروه - استادیار

فوق تخصص جراحی نوزادان

2

دکتر احمدکچویی

استادیار

متخصص  جراحی عمومی

3

دکتر هماحمصی

استادیار

متخصص  جراحی عمومی

4

دکتر سعید مدنی

استادیار

متخصص  جراحی عمومی

5

دکتر مژده بهادرزاده

استادیار

متخصص  جراحی عمومی

6

دکتر حامد باقری

استادیار

متخصص جراحی عمومی

7

دکتر مجید البرزی

استادیار

متخصص  جراحی عمومی

8

دکتر سیدجلال اسحاق حسینی

استادیار

جراحی- فوق تخصص کولورکتال

9

دکتر محسن اشراقی

استادیار

فوق تخصص جراحی توراکس

10

دکتر محمد تقی ایمانی خسروشاهی

استادیار

متخصص جراحی مغزواعصاب

11

دکتر فرخ سواددار

استادیار

فوق تخصص جراحی پلاستیک

12

دکتر علی شفیعی

استادیار

فوق تخصص جراحی عروق

13

دکتر روح اله تقوی

همکارآموزشی

متخصص  جراحی عمومی

14

دکتر حسن پورفخاران

همکارآموزشی

متخصص  جراحی عمومی

15

دکتر روح اله موسوی

استادیار

متخصص    ارتوپدی

16

دکتر محمدرضا کارگر

استادیار

متخصص    ارتوپدی

17

دکتر مروجی

همکارآموزشی

متخصص     ارتوپدی