ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

تخصص

1

دکتر سید یاسر فروغی

مدیر گروه - استادیار

طب اورژانس

2

دکتر محمد مهدی ظاهری

استادیار

طب اورژانس

3

دکتر محمد رضا صعصعی

استادیار

طب اورژانس

4

دکتر حورالنساء عاملی

استادیار

طب اورژانس

5

دکتر رضا شیروانی

استادیار

طب اورژانس

6

دکتر نینا فرزان

استادیار

طب اورژانس

7

دکتر محمد شهیدی

همکارآموزشی

طب اورژانس

8

دکتر سمانه مهدوی پور

همکارآموزشی

طب اورژانس

9

دکتر زارعی

همکارآموزشی

طب اورژانس

10

دکتر زهرا درخشانی

همکارآموزشی

طب اورژانس