ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

تخصص

1

دکتر سید امیر حجازی

مدیر گروه – دانشیار

متخصص مغز و اعصاب

2

دکتر احسان شریفی پور

استادیار

متخصص مغز و اعصاب

3

دکتر مهیار نوربخش

استادیار

متخصص مغز و اعصاب

4

دکتر ملیکا اکبری مهر

استادیار

متخصص مغز و اعصاب

5

دکتر  صادق یوسفی

استادیار

Phd  نوروساینس