واحد آموزش بیمار و ارتقای سلامت همگانی

از دست دادن سلامتی و بستری شدن در بیمارستان یکی از موقعیت هایی است که ‏نیاز به یادگیری را دو چندان می نماید در همین راستا مفهوم آموزش به بیمار در ‏هنگام بیماری و بستری شدن در بیمارستان شکل گرفته است.آموزش به بیمار و ‏خانواده یکی از نقشهای اصلی پرستاران در مراکز درمانی محسوب می شود‎.‎‏ داشتن‎ ‎اطلاعات‎ ‎کامل‎ ‎از‎ ‎سیربیماری‎ ‎و‎ ‎درمان‎ ‎خود‎ ‎،‎ ‎جزو‎ ‎مهم‎ ‎ترین‎ ‎حقوق‎ ‎مددجویان می‎ ‎باشد‎ ‎و‎ ‎این‎ ‎اطلاعات‎ ‎باید‎ ‎بر‎ ‎اساس نیازهای‎ ‎فردی‎ ‎وموقعیت‎ ‎خاص‎ ‎بیماری‎ ‎طراحی‎ ‎و‎ ‎اجرا‎ ‎شود‎ ‎تا‎ ‎بتواند‎ ‎باعث ایجاد‎ ‎تغییرات‎ ‎مطلوب‎ ‎رفتاری‎ ‎گردد.  آموزش‎ ‎به‎ ‎بیمارمسئولیت‎ ‎سنگینی‎ ‎است‎ ‎که‎ ‎اعضای‎ ‎تیم‎ ‎بهداشتی‎ ‎درمانی به‎ ‎خصوص‎ ‎پرستاران‎ ‎باید‎ ‎آن‎ ‎را‎ ‎مورد‎ ‎توجه‎ ‎قرار‎ ‎دهند‎ .‎امروزه‎ ‎آموزش‎ ‎مددجو‎ ‎از‎ ‎مهم‎ ‎ترین‎ ‎نقش‎ ‎های‎ ‎پرستاران بوده‎ ‎و‎ ‎در‎ ‎حقیقت‎ ‎یکی‎ ‎از‎ ‎اجزای‎ ‎ضروری‎ ‎مراقبتهای پرستاری‎ ‎است‎ ‎که‎ ‎در‎ ‎جهت‎ ‎ارتقاء‎ ‎و‎ ‎باز‎ ‎گرداندن‎ ‎سلامتی‎ ‎وسازگاری‎ ‎با‎ ‎اثرات‎ ‎بیماری‎ ‎عمل‎ ‎می‎ ‎کند‎ ‎‏.‏

تعریف آموزش به بیمار‎ (Patient education)‎‏:                                        ‏
آموزش به بیمار فرآیندی است بیمار محور مبتنی بر نیازهای ابراز شده توسط پزشک و بیمار برای کمک به ‏بیمار جهت تصمیم گیری مشارکتی و آگاهانه در مورد بیماری که برای کنترل و کنار آمدن هر چه بهتر با ‏بیماری اجرا می گردد.‏

تعریف واحد آموزش به بیمار: ‏
واحد آموزش به بیماردر بیمارستان  به مرکزی اطلاق می گردد که امکانات و ‏محتواهای آموزش به مددجورا در حین بستری و پس از ترخیص  فراهم مینماید. این ‏مرکز  یکی از زیر مجموعه های  بیمارستان بوده و تحت نظارت دفتر پرستاری ‏خدمات خود را ارائه می نماید.‏

 

 

پمفلت های آموزشی

کارشناس آموزش بیمار مرکز:‏
    خانم نعیمه افشین‎

 


هدف کلی واحد آموزش بیمار:‏
توانمند سازی بیماران جهت  برنامه های خود مراقبتی به منظور ارتقاء سلامت
‏ ‏
اهداف اختصاصی واحد آموزش بیمار :‏
‏1.‏    آشنایی مددجو با بیماری خود وتوانایی در برنامه های خود مراقبتی
‏2.‏    افزایش توانایی در تصمیم گیری جهت ادامه درمان
‏3.‏    افزایش دانش ؛ نگرش و مهارت مددجو در زمینه مراقبت از خود
‏4.‏    ارتقاء رضایت مددجو از خدمات درمان
‏5.‏    کاهش آسیب های روانی و نگرانی مددجو
‏6.‏    بهبود شیوه زندگی و کیفیت زندگی ‏
‏7.‏    کاهش هزینه های بیمارستانی

گروه هدف در واحد آموزش بیمار : ‏
بیماران بستری در بیمارستان و خانواده آنان، مراجعین به مرکز

شرح وظایف کارشناس واحد آموزش به بیمار :‏
‏1) برنامه ریزی و اجرای  نیاز سنجی آموزشی از مددجویان و اولویت بندی نیاز های آموزشی مددجویان ‏براساس داده های جمع آوری شده
‏2)طراحی برنامه های آموزشی مبتنی بر نیازسنجی آموزشی انجام شده از مددجو‏
‏3) انتخاب زیرگروه های تیم آموزش به مددجو و برگزاری جلسات هماهنگی با آنان و تقسیم وظایف بین ‏افراد مربوطه و طرح مسائل و مشکلات موجود در رابطه با آموزش مددجویان و بحث و تبادل نظر در این ‏رابطه در جلسات مربوطه
‏4) آموزش زیرگروه های تیم آموزش به مددجودر رابطه با ارائه موضوعات آموزشی مورد نیاز مددجویان ، ‏نحوه اطلاع رسانی و برقراری ارتباط موثر با بیماران
‏5) جلب حمایت و همکاری افراد ذی صلاح جهت پیشبرد اهداف و سیاست های واحد آموزش به مددجو
‏6) برنامه ریزی و مشارکت در زمینه طراحی پمفلت ها و جزوات آموزشی بر اساس استانداردها و تهیه بانک ‏های اطلاعاتی آموزشی
‏7) پیش بینی منابع مالی وتسهیلات آموزشی مورد نیاز براساس اولویت ها و خط مشی تعیین شده
‏8)برگزاری دوره ها و کارگاه های آموزشی جهت مددجویان و همراهان آنها در صورت نیاز
‏9) تهیه و تنظیم برنامه های اجرایی به صورت ماهیانه‏
‏10) ترویج رویکرد آموزش به مددجوو فرهنگ سازی در این زمینه‏
‏11) حضور فعال و پویای نماینده واحد آموزش به مددجو در کارگروههای آموزش
‏12) ارزیابی و تعیین میزان اثربخش بودن آموزش های ارائه شده به مددجویان ‏
‏13) جمع آوری و تحلیل گزارش آمار مربوط به مددجویان آموزش دیده در طول مدت زمان از پیش تعیین ‏شده
‏14) جمع آوری و ارائه گزارش عملکرد واحد آموزش به مددجو آن مرکز در فواصل مشخص به مراجع بالاتر
‏15) نظارت بر فعالیت های آموزش به بیمار انجام شده توسط گروه های زیرمجموعه
‏16) طرح مشکلات در کارگروه آموزش به بیمار و ارائه راهکارهای مداخله ای جهت حل مشکلات و ‏تصمیم گیری جهت برنامه ریزی آموزشی ‏